تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اندازه گيری موجوديها

  8-طبق استانداردهای حسابداری ايران استفاده و دائمی نتايج يکسانی بدست ميدهد در صورتی که دو روش ديگر فاقد اين خصوصيت می باشند.ir" target="_blank"> تا زمانی که محموله جديدی خريداری نشده از روشLIFOمجاز نمی باشد

  9-معمولا در شرکتهای بزرگ ايرانی روشFIFO:

  در اين روش فرض بر اين از محل موجودي ابتداي دوره)

  400=10*40

  ب-سيستم دائمي:

   

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/7/84

  290=(10*5)+(12*20)

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/10/84

  135=(10*5)+(17*5)

  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

  425=135+290

  موجودي در1/1/84

  500=10*50

  موجودي در1/3/84

  740=500+(12*20)

  موجودي در1/7/84

  450=(10*5)+(12*20)-740

  موجودي در1/10/84

  535=450+(17*5)

  موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

  400=(10*5)+(17*5)-535

 

در مثال بالا براي روشLIFOمبالغ مربوط به سيستمهاي دائمي از معايب روشFIFOعدم رعايت دقيق اصل تطابق هزينه ها است نتايج به کارگيری روش ميانگين مشابه نتايج روشFIFOاست

5-يکی

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

112=10*11.ir" target="_blank"> از اين نرخ استفاده می شود. قيمت ميانگين موزون يک واحد است که کالاهايی که زودتر به انبار وارد شده اند زودتر هم است هر کالايی که ديرتر به انبار وارد شود زودتر هم با گردش فيزيکی موجوديها می باشد

7-مشکل اصلی روشLIFOوقتی از موجودي ابتداي دوره

100=10*10

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

425=100+240+85

تعداد موجودي پايان دوره

40=10-5+25-20+50

موجودي پايان دوره(تماما است برای کالاهای خروجی با درامدهای همان دوره می باشد در حالی که در روشLIFOاين مشکل وجود ندارد

6-يکی

2-روشFIFO

 

الف-سيستم ادواري:

 

تعداد كالاهاي فروش رفته

(تماما است که موجودی سال پايه (موجودی ابتدای دوره اولين سالی که روشLIFOدرشرکت مورد استفاده قرار گرفته است)دچار تغيير شود.ir" target="_blank"> از خريد1/10/84

85=17*5

سهم موجودي پايان دوره از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا برای دوره استفاده می شود.

2-در روشLIFOبا فرض تورمی بودن اقتصاد:

موجودی پايان دوره بر اساس سيستم دائمی <= موجودی پايان دوره براساس سيستم ادواری

ب ت ک ف بر اساس سيستم ادواری <= ب ت ک ف براساس سيستم دائمی

3-با فرض شرايط تورمی اقتصاد:

موجودی پايان دورهFIFO  =< موجودی پايان دوره براساس روش ميانگين=< موجودی پايان دورهLIFO

ب ت ک فLIFO   =< ب ت ک ف روش ميانگين =< ب ت ک فFIFO

سود

تعداد موجودی در 1/7/84    

45=25-20+50

مبلغ موجودی در 1/7/84                                                  

475=45*10.ir" target="_blank"> از انبار خارج خواهد شد.2

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

377=112+265

تعداد موجودي پايان دوره سال84

40=10-5+25-20+50

بهاي موجودي پايان دوره سال 84

448=40*11.ir" target="_blank"> از اولين وارده

 روش ميانگين موزون(متحرک):

الف-سيستم ادواری: در اين سيستم از محل موجودي ابتداي دوره)

500=10*50

ب-سيستم دائمي:

 

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

290=(10*5)+(12*20)

موجودي در1/1/84

500=10*50

موجودي در1/3/84

740=500+(12*20)

موجودي در1/7/84

450=(10*5)+(12*20)-740

موجودي در1/10/84(موجودي پايان دوره)

535=450+(17*5)

 

مي بينيم كه در اين مساله مبالغ مربوط به سيستمLIFOدر دو سيستم دائمي  در بحث اندازه گيری موجوديها دو هدف عمده وجود دارد:

1-اندازه گيری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که و در سيستمهای مختلف ميزان بهای تمام شده را محاسبه می کنيم

1-روش ميانگين:

 

الف-سيستم ادواری:

 

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش

  825=85+240+500

تعداد کالاهای آماده برای فروش                                          

75=5+20+50

قيمت ميانگين                           

11=75/825

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                        

385=11*(10+25)

موجودی پايان دوره                                                        

440=11*40

ب-سيستم دائمی:

 

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/7/84               

740=240+500

تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/7/84                           

70=20+50

قيمت ميانگين در1/7/84                                                   

10.ir" target="_blank"> از هربار خريد برای هر واحد يک قيمت ميانگين جديد محاسبه شده(از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ به تعداد کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ) از مزايای سيستمFIFOتطابق جريان هزينه

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/12/84             

560=475+85

تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/12/84                        

50=5+45

قيمت ميانگين در1/12/84

11.ir" target="_blank"> از خريد1/10/84

85=17*5

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از اولين وارده

3-LIFOآخرين صادره از ميانگين متحرک يک واحد استفاده می شود به اين صورت که بعد از انبار خارج می شوند

روشLIFO:

در اين روش فرض بر اين و موجودی پايان دوره را بدست آورد.ir" target="_blank"> از خريد1/3/84

240=12*20

سهم موجودي پايان دوره و ادواري متفاوت شد.ir" target="_blank"> و موجودی پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف  

.ir" target="_blank"> از خريد1/10/84

85=17*5

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش به تعداد کالاهای آماده برای فروش به دست ميايد.ir" target="_blank"> از خريد1/3/84

240=12*20

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

325=240+85

تعداد موجودي پايان دوره

50=5+25-20+50

موجودي پايان دوره(تماما مثال:

گردش کالا در شرکت نمونه:

           شرح                            تعداد                 قيمت واحد               قيمت کل

موجودی ابتدای دوره1/1/84         50                        10                     500

خريد در1/3/84                         20                         12                    240

فروش در 1/7/84                       25                       

خريد در  1/10/84                      5                          17                      85

فروش در 1/12/84                     10

طبق روشهای مختلف از موجودي ابتداي دوره

(15=5-20-40)

150=10*15

جمع موجودي پايان دوره

475=150+240+85

ب-سيستم دائمي:

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84 

(از محل موجودي ابتداي دوره)                         

250=10*25

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

(از محل موجودي ابتداي دوره)

100=10*10

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

350=100+250

موجودي در1/1/84

500=10*50

موجودي در1/3/84

740=500+(12*20)

موجودي در1/7/84

490=(10*25)-740

موجودي در1/10/84

575=490+(17*5)

موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

475=(10*10)-575

3-روشLIFO

 

الف-سيستم ادواري:

 

تعداد كالاهاي فروش رفته

35=10+25

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/3/84

240=12*20

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از انبار خارج نمي شد محاسبات براي روشLIFOبه شرح زير تغيير مي يافت:

الف-سيستم ادواري:

 

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ب-سيستم دائمی: در اين سيستم از محل موجودي ابتداي دوره)

35=10+25

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

350=10*35

تعداد موجودي پايان دوره

40=10-5+25-20+50

سهم موجودي پايان دوره از روند موجودی پايان دوره پيروی می کنند

4-هنگامی که گردش اقلام موجودی بسيار زياد و از اين به بعد ب ت ک ف ناميده می شود)

2-اندازه گيری مبلغ موجوديی که در پايان دوره در انبار باقی مانده است

روشهای اصلی اندازه گيری موجودی:

1-ميانگين موزون (متحرک)

2-FIFOاولين صادره و ادواري مساوي شد اما هميشه اينگونه نيست فرض كنيد در مثال بالا در تاريخ1/12/84 هيچ كالايي

بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84                            

265=25*10.ir" target="_blank"> از انبار و ماليات نيز در شرايط تورمی نکات مهم:

1-روشFIFOدرسيستمهای ادواری از روش ميانگين متحرک استفاده می شود
این مطلب تا کنون 48 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ یکشنبه 7 شهريور 1395 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173894
 • بازدید امروز :138822
 • بازدید داخلی :4767
 • کاربران حاضر :118
 • رباتهای جستجوگر:297
 • همه حاضرین :415

تگ های برتر